Αυτά είναι τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου Μεγάρων, σήμερα!

0
525

Συνεδριάζει σήμερα με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Τροποποίηση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων 2021.
2. Περί αποδοχής επιχορηγήσεων και αναµόρφωση του πρ/σµού οικονοµικού έτους 2021.
3. Περί ανακατανοµής πιστώσεων Επιχορήγησης από το πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»
4. Έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του πρ/σµού του ∆ήµου Μεγαρέων 2ου τριµήνου 2021.
5. Ολοκληρωµένο πλαίσιο δράσης (ΟΠ∆) (στοχοθεσία) Β’ τριµήνου 2021».
6. Περί χαρακτηρισµού κωδικών αριθµών εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2021, ως δεκτικών έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής.
7. Έγκριση ανοίγµατος λογαριασµού ειδικού σκοπού στο όνοµα του ∆ήµου Μεγαρέων, προκειµένου να κατατεθεί το ποσό της πάγιας προκαταβολής οικονοµικού έτους 2021.
8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 40/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης ή µην απαγόρευσης στάθµευσης των οχηµάτων στην είσοδο ιδιωτικού χώρου στάθµευσης , επί της οδού Τζαβέλα αρ. 1 στα Μέγαρα».
9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: <<Περί έγκρισης ή µη εισόδου- εξόδου οχηµάτων της εγκατάστασης «ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», στη θέση «Βασιλικό ∆.Ε. Μεγάρων ∆υτικής Αττικής» µε πρόσωπο επί ∆ηµοτικής Οδού σε περιοχή εκτός σχεδίου
πόλεως Μεγάρων>>.
10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2021 απόφασης του ∆ιοικ. Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. <<Περί ορισµού ποσού εγγραφής και µηνιαίων διδάκτρων, τελών, δικαιωµάτων και υποτροφιών διδακτικού έτους 2021-2022, των µαθητών του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» του ∆ήµου Μεγαρέων και του παραρτήµατός του στην Ν. Πέραµο>>.
11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2021 απόφασης του ∆ιοικ. Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. <<Περί ορισµού ποσού εγγραφής και µηνιαίων διδάκτρων των µαθητών του «Εργαστηρίου Εικαστικών και Καλών Τεχνών», της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), για το διδακτικό έτος 2021-2022>>.
12. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2021 απόφασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας «Περί Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης Για Την Ισότητα».
13. Συµµετοχή εκπροσώπων ∆ήµου στα σχολικά συµβούλια των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου.